اساتید و همکاران

عکس

توضیحات

سمت

نام و نام خانوادگی

ax4

متولد 1349 - دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی - مدرس خوشنویسی با قلم نی، با خودکار و خط لاتین

مدیر مسئول آموزشگاه آقای عباسعلی زارع زاده مهریزی
 

متول1370- دارای مدرک ممتاز خوشنویسی- مدرس خوشنویسی با

خودکار و خط لاتین

مسئول ثبت نام و

مدرس

خانم زهرا صالحی
ax7
متولد 1360 - دارای مدرک عالی خوشنویسی _مسئول ثبت نام و امور اداری و تدریس خط لاتین مسئول ثبت نام و مدرس

خانم فاطمه کلامی

ax7
متولد 1365 -  مسئول ثبت نام و امور اداری و تدریس خط لاتین مسئول ثبت نام و مدرس خانم زهره صادقی
ax7
متولد  1362-  مسئول ثبت نام و امور اداری و تدریس خط با خودکار وخط لاتین مسئول ثبت نام و مدرس خانم نصری
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
بروزرسانی

 

عضویت در خبرنامه